Algemene voorwaarden cursus of training bij marmamama

1. Begripsbepaling

1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor cursussen van Marmamama.

1.2. Marmamama: Marmamama - Praktijk voor Ayurveda (KvK nr. 69948038) gevestigd op Vleutenseweg 82, 3532 HM, Utrecht en bereikbaar via info@marmamama.com.

1.3. Deelnemer: degene die aan een cursus of training met open inschrijving door Marmamama georganiseerd deelneemt.

1.4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Marmamama en een Deelnemer.

1.5. Partijen: Marmamama en deelnemer tezamen.

1.6. Schriftelijk: per brief of per e-mail.

 

2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst. 

2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.

2.3. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer deelnemer niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Marmamama.

 

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1.  Onverlet het bepaalde in lid 5, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke instemming van Marmamama, inschrijving bij of opdracht aan Marmamama en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Marmamama. 

3.2. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen Marmamama en deelnemer. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten. 

3.3. Eventuele afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst, binden Marmamama slechts indien deze door Marmamama schriftelijk zijn bevestigd.

3.4. Een (telefonisch) doelstellendgesprek waarin de leerdoelen van een cursus of training met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van de training of cursus. Dit gesprek is dan het startmoment van de cursus of training en is voorwaarde voor deelname aan die betreffende cursus of training.

 

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Met Marmamama gesloten Overeenkomsten leiden voor Marmamama tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Marmamama zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.

4.2. Marmamama is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst mede door derden te laten uitvoeren, maar zal zelf te allen tijde aanwezig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst. Als Marmamama voor de uitvoering van een met Marmamama gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Marmamama gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.

 

5. Vertrouwelijkheid

5.1. Marmamama en/of door Marmamama ingeschakelde derden zullen de door de Deelnemer of deelnemer(s) verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

 

6. Prijzen

6.1. Alle door Marmamama genoemde prijzen voor cursussen en trainingen zijn in euro’s, exclusief BTW. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.marmamama.com.

6.2. Marmamama kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (zoals gewijzigde belastingtarieven) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de deelnemer doorberekenen.

6.3 Ten tijde van het opstellen van deze algemene voorwaarden is Marmamama vrijgesteld van het doorrekenen van btw, hetgeen dat naar verwachting tijdens de eerste cursus (najaar 2021) zal worden ingetrokken en er wel btw wordt doorberekend aan de eerstvolgende inschrijvingen.

 

7. Facturering en betaling

7.1. Marmamama factureert na totstandkoming van de Overeenkomst, voorafgaand aan de cursus of training.

7.2. Deelnemer zal aan Marmamama verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum

7.3. Indien Deelnemer niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de Deelnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is Deelnemer in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag. Marmamama kan er ook voor kiezen de inschrijving te annuleren, rekening houdend met de annuleringskosten en – voorwaarden zoals in hoofdstuk 8 beschreven.

 

8. Verplaatsing of annuleringen door Marmamama

8.1. Marmamama is gerechtigd zonder opgave van reden een training, cursus, cursusdag, cursus of trainingsmodule of coachingsgesprek te verplaatsen naar een andere cursus of trainingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de deelnemer het recht heeft de verplaatste cursus of training, cursus of trainingsmodule of coachingsgesprek, zonder kosten te annuleren. Deelnemer heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan Marmamama betaalde prijs voor de geannuleerde cursusdagen, trainingsdagen of coachingsgesprek(ken).

8.2. Marmamama is gerechtigd zonder opgave van reden een training, cursus, cursusdag, een cursus of trainingsmodule of een coachingsgesprek te annuleren, in welk geval de deelnemer het recht heeft op terugbetaling van de aan de Marmamama betaalde prijs voor de geannuleerde training, cursus, cursusdag, cursus of trainingsmodule of coachingsgesprek. 

 

9. Annuleringen door deelnemer

Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand

9.1. Deelnemer heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een cursus of training via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/aanmelding.

Annuleren trainingen of cursussen in reeks of los gereserveerde cursusdagen

9.2. Een training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Marmamama gerechtigd is de volgende kosten bij de Deelnemer in rekening te brengen:

a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de eerste cursusdag of trainingsdag die van betrekking is op de Overeenkomst: geen annuleringskosten; 

b. bij annulering tot vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag of trainingsdag die van betrekking is op de Overeenkomst: 50% van de prijs;

c. bij annulering tot twee weken voor aanvang van de eerste cursusdag of trainingsdag die van betrekking is op de Overeenkomst: 75% van de prijs.

d. bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de eerste cursusdag of trainingsdag die van betrekking is op de Overeenkomst: 100% van de prijs.

9.3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de Deelnemer de prijs aan Marmamama verschuldigd.

9.4. Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 48 uur voor aanvang als genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.

9.5. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

 

10. Tussentijdse beëindiging door Deelnemer

10.1. Indien de Deelnemer na aanvang van de cursus, cursus reeks of training de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Deelnemer aan Marmamama betaalde of nog verschuldigde bedrag.

10.2. Indien de Deelnemer na aanvang van de cursus, cursus reeks of training de Overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van Marmamama op Deelnemer per direct opeisbaar.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1. In geval aansprakelijkheid van Marmamama mocht komen vast te staan, is Marmamama slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.

11.2. Marmamama is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Marmamama gesloten overeenkomst, is Marmamama daarnaast niet aansprakelijk voor zaakschade of in het geval een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.

11.3. Marmamama is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Marmamama bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Deelnemer verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.

11.4. De omvang van de aansprakelijkheid van Marmamama voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Marmamama door de verzekeraar van Marmamama.

11.6. De in de leden 1 tot en met 5opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Deelnemer het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Marmamama of diens leidinggevende ondergeschikten.

 

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Marmamama ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Marmamama houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Deelnemer verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.

12.2. De Deelnemer mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Deelnemer verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

 

13. Persoonsgegevens

13.1. Marmamama verwerkt de door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement. 

13.2. Deelnemer garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Marmamama.

 

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Versie 2

10 oktober 2023